Προστασία προσωπικών δεδομένων

Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο
και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

H CAP θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, με σκοπό να σχεδιάσει και δημιουργήσει αθλητικές εμφανίσεις για ομάδες και
μεμονωμένους αθλητές. Έδρα της είναι η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα η οδός Μοναστηρίου
289 με Τ.Κ. 54628, τηλ. επικοινωνίας 2310 553 994 και email: info@capsport.gr.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας
Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλλετε κάποιο
παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη
διεύθυνση της CAP με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mai:
dpo@capsport.gr.

2. Πως θα χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Η CAP θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:
– για την επικοινωνία ανάμεσα στην εταιρία και τους υποψήφιους πελάτες,
– για την υποβολή προσφορών αγοράς με πρωτοβουλία των καταναλωτών και την επιτυχή
ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης των προϊόντων,
– για την ενημέρωσή σας ως καταναλωτών και την παράλληλη προώθηση των νέων
προϊόντων μέσω της αποστολής ενδεικτικά newsletters, γραπτών μηνυμάτων (sms),
γραπτής αλληλογραφίας αλλά και τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Ειδικότερα η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, κατά την έννοια των
διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται στη
διάθεση της εταιρίας μετά από δική σας ενέργεια πραγματοποιείται για τους
ακόλουθους σκοπούς: α) για τη διενέργεια και την πραγματοποίηση της/των
εμπορικής/ών συναλλαγής/ών μεταξύ της εταιρίας και υμών και την σύννομη ολοκλήρωση αυτής/αυτών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παράδοσης των
υπηρεσιών, της επικοινωνίας πριν, κατά, αλλά και μετά την/τις συναλλαγή/ές, την
έκδοση φορολογικών παραστατικών, β) για την ταυτοποίηση του προσώπου σας, σε
περίπτωση υποβολής παραπόνου ή οποιουδήποτε αιτήματος προς την εταιρία, τη
διευκόλυνση της επικοινωνίας της εταιρίας μαζί σας, καθώς την εν γένει διευκόλυνση
της εταιρίας κατά τον χειρισμό του παραπόνου ή αιτήματός σας προς αυτήν,γ)για τη
χρησιμοποίηση αυτών προς ενημέρωσή σας με διαφημιστικό υλικό, έντυπο ή
ηλεκτρονικό, σχετικά με διαφημιστικές ενέργειες της επιχείρησης.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για την
επίτευξη των άνω σκοπών μας. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε:
– Τα στοιχεία ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο).
– Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (e-mail) και σε περίπτωση υποβολής προσφοράς τηλέφωνο
επικοινωνίας και διεύθυνση.
– Το ιστορικό των παραγγελιών σας.
– Οποιοδήποτε στοιχείο μας χορηγήσετε εσείς

4. Από πού προέρχονται

Τα δεδομένα προέρχονται είτε από την οικειοθελή, από πλευράς του καταναλωτή, σύναψη
σχέσεων επικοινωνίας με την εταιρία, είτε από την επίσης οικειοθελή εγγραφή του ως μέλος
με τη συμπλήρωση μόνο των απαιτούμενων στοιχείων στην αντίστοιχη φόρμα, ή από τρίτους
συνεργαζόμενους με εμάς στους οποίους έχτε νόμιμα χορηγήσει σχετική συναίνεση.

5. Πως αποθηκεύονται

Οι πληροφορίες καταγράφονται σε ψηφιακή μορφή σε υπολογιστές ενώ ανάλογα με τη φύση

και την χρησιμότητά του διατηρούνται και σε έγγραφη μορφή σε φυλασσόμενο χώρο.

6. Ποιος έχει πρόσβαση

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διακινούνται μόνο εντός της εταιρίας και των
επιμέρους τμημάτων αυτής, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επιτυχή ολοκλήρωση
της παραγγελίας.

7. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο,
διεύθυνση και τρόπος πληρωμής είναι δυνατό να αποσταλούν σε εταιρίες ταχυμεταφορών
κατόπιν αιτήματος σας για παράδοση της παραγγελίας κατ’ οίκον.

8. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα:
Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου,
Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης. Είναι δυνατό να ασκήσετε τα προαναφερόμενα
δικαιώματά σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε
απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dpo@capsport.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη
πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι
προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό, ενώ η προθεσμία απάντησης επ’ αυτού ορίζεται στις 30
ημέρες.

9. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών
σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα: Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

10. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους άνω
αναφερόμενους σκοπούς έως την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και για διάστημα δύο ετών μετέπειτα, ενώ στην περίπτωση των εγγεγραμμένων μελών αυτά θα διατηρούνται έως
την υποβολή σχετικού αιτήματος για διαγραφή τους.
Ειδικότερα με την εξαίρεση των ειδικότερων διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης
εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται από
πλευράς σας στην επιχείρηση, θα διατηρηθούν και αποθηκευθούν από αυτήν καθ’ όλο
το χρονικό διάστημα των συναλλαγών σας με αυτήν και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή
εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, ήτοι εκτέλεση από αυτήν κάθε παραγγελίας
σας και πλήρης και ολοσχερής εξόφληση από πλευράς σας κάθε οικονομικής σας
υποχρέωσης έναντι της εταιρίας. Μετά την λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η
εταιρία θα εξακολουθήσει να διατηρεί και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού σας
χαρακτήρα για χρονικό διάστημα πλέον του ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας
άσκησης από πλευράς κάθε δικαιώματός σας σχετικό με τυχόν ελαττώματα των
υπηρεσιών που αυτή εμπορεύεται, καθώς επίσης και για όσο χρονικό διάστημα τυχόν
διαρκέσει δικαστική διαμάχη μεταξύ υμών και της εταιρίας και σε κάθε περίπτωση
μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής υπόθεσης επ’ αυτής. Με την πάροδο των ως
άνω χρονικών διαστημάτων και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ.
και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, όπως η περίπτωση φορολογικών παραστατικών
όπου και το χρονικό διάστημα διατήρησης και αποθήκευσης από πλευράς της εταιρίας
ανέρχεται σε δέκα (10) χρόνια, η επιχείρηση θα προβαίνει στην καταστροφή ή διαγραφή
ή παράδοση σε εσάς κατά τρόπο που εσείς θα προσδιορίσετε κατόπιν γραπτής
επικοινωνίας μας, των τηρούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 
ACCOUNT
WISHLIST
Σύνδεση
Create an account

Ένας σύνδεσμος για να ορίσετε νέο κωδικό πρόσβασης θα σταλεί στη διεύθυνση email σας

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our πολιτική απορρήτου.

Password Recovery

Χάσατε τον κωδικό σας; Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση email σας. Θα λάβετε έναν σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα νέο κωδικό μέσω email.

SHOPPING BAG 0

sbobet https://www.capsport.gr/wp-content/sweet-bonanza/ https://www.capsport.gr/wp-content/mahjong-ways/ sbobet88
slot777